Algemene voorwaarden WIJNEN MAENHOUT NV

 1. Alle commerciële transacties tussen de naamloze vennootschap “WIJNEN MAENHOUT”, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Monnikenwerve 117, BTW BE 0471.898.664, RPR Brugge en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

  De klant kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en de toepassing ervan op zijn bestelling.

  Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

  De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen WIJNEN MAENHOUT en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

  WIJNEN MAENHOUT houdt zich het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

  Het feit dat WIJNEN MAENHOUT nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover WIJNEN MAENHOUT krachtens onderhavige voorwaarden beschikt.

 2. Een offerte van WIJNEN MAENHOUT geldt voor een periode van vijftien (15) dagen, ingaand op de dag na overhandiging aan de klant of de verzending van de offerte (postdatum).

  Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde bestelling en geldt niet voor volgende bestellingen.

 3. Indien de klant een bestelling annuleert, overeenkomst verbreekt of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, behoudt WIJNEN MAENHOUT zich het recht voor om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de prijs van de geannuleerde bestelling, BTW niet inbegrepen, onverminderd het recht van WIJNEN MAENHOUT op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kunnen bewijzen.

 4. Opgave van het te verwachten tijdstip van levering is steeds bij benadering.

  Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, annulatie van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van WIJNEN MAENHOUT.

  Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde levertermijnen automatisch vervallen.

  WIJNEN MAENHOUT is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van WIJNEN MAENHOUT, de klant of enige andere derde.

  WIJNEN MAENHOUT behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling en daarvoor een factuur op te maken. De betaling van deze facturen is niet ondergeschikt aan de totale levering van de bestelling

 5. Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van WIJNEN MAENHOUT exclusief BTW en andere taksen alsook leverings-, vervoers-, verzekerings- en administratiekosten.

  Eventuele kosten voor levering of verzending zijn steeds ten laste van de klant.

 6. Alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van WIJNEN MAENHOUT de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van leveranciers, ziekten, personeelstekort, staking, lock-out, laattijdige verscheping, wijziging van douanetarieven, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, het krijgen van foutieve inlichtingen), zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht.

  Ze geven WIJNEN MAENHOUT het recht de herziening en/of de ontbinding van de overeenkomst te vragen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

 7. Wanneer de klant de goederen zelf komt afhalen op de zetel van WIJNEN MAENHOUT worden ze EX WORKS (Incoterms 2010) geleverd. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de goederen gaat over op het ogenblik dat de klant de goederen afhaalt op de zetel van WIJNEN MAENHOUT.

  Wanneer WIJNEN MAENHOUT instaat voor de levering worden de goederen geleverd DELIVERED AT PLACE (Incoterms 2010) op het door de klant aangegeven leveringsadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de goederen gaat over op het ogenblik van de effectieve levering op het door de klant aangegeven leveringsadres.

  Eventuele bijkomende kosten van inontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de klant. De klant dient aan de levering mee te werken en de goederen op de aangegeven plaats en tijdstip in ontvangst nemen.

  Alle kosten voor opslag bij niet tijdige afname komen voor rekening van de klant.

 8. De klant moet direct bij de levering een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft ondermeer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid, samenstelling, afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.).

  De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk aan WIJNEN MAENHOUT over te maken.

  De verplichtingen van WIJNEN MAENHOUT met betrekking tot voormelde zichtbare gebreken beperken zich tot het vervangen van de ontbrekende, gebrekkige of niet met de bestelling overeenkomende producten door producten in voorraad; dit met uitsluiting van elke vergoeding voor directe of indirecte schade of voor het niet voorhanden zijn van producten met dezelfde eigenschappen en/of volume. Tevens kan WIJNEN MAENHOUT, naar keuze van de klant, de met een gebrek behepte producten in de zin van deze clausule terugnemen en crediteren.

 9. Hoewel WIJNEN MAENHOUT haar producten steeds met zorg en naar best inzicht en vermogen selecteert, betreffen het natuurproducten en zijn deze sterk afhankelijk van persoonlijke smaak. Mocht een product volgens de klant niet voldoen aan de door hem te verwachten kwaliteit, dan aanvaardt WIJNEN MAENHOUT in principe geen verantwoordelijkheid, welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van WIJNEN MAENHOUT.

 10. WIJNEN MAENHOUT zal in geen geval instaan voor de kwaliteit van de producten of hun inhoud door de normale veroudering ervan en het kwaliteitsverlies ervan met de tijd (het niveau van de wijn in de fles is niet meer tot in de hals aanwezig, etiketten zijn niet meer "punt-gaaf", capsules zijn beschadigd, e.d.), noch voor beschadigingen en kwaliteitsverlies door de behandeling ervan door de klant.

  De producten worden uitsluitend op verantwoordelijkheid van de klant gebruikt, die alle directe of indirecte gevolgen van welke aard dan ook op zich neemt. WIJNEN MAENHOUT verstrekt in dit opzicht geen enkele garantie.

  Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.

  Voorts behoudt WIJNEN MAENHOUT zich het recht voor steeds een onderzoek van de klacht (te laten) verrichten en is de klant gehouden, wanneer WIJNEN MAENHOUT zich op dit recht beroept, alle door WIJNEN MAENHOUT voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking te verlenen. Dit onder meer door WIJNEN MAENHOUT in de gelegenheid te stellen de betreffende producten te analyseren (o.a. in geval van ‘kurk’ of oxidatie).

 11. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

  De waarborgen die WIJNEN MAENHOUT aan de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van WIJNEN MAENHOUT beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging van een gelijke hoeveelheid zelfde, of indien niet mogelijk

  gelijksoortige, producten, of (ii) terugname van de betreffende producten, met creditering aan de klant.

 12. De aansprakelijkheid van WIJNEN MAENHOUT is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de door WIJNEN MAENHOUT geleverde producten behept met een gebrek en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

  WIJNEN MAENHOUT is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden).

  WIJNEN MAENHOUT is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

 13. Als aanvulling op deze algemene voorwaarden geldt specifiek voor het verhuur van materiaal dat het materiaal te allen tijde in goede staat geleverd wordt door WIJNEN MAENHOUT. De klant is verplicht de goederen, die onder huur zijn afgeleverd, als een goede huisvader en als herkenbaar eigendom van WIJNEN MAENHOUT te bewaren. In zijn rol als goede huisvader zal de klant bovendien de nodige voorzorgen nemen om te vermijden dat het ontleende materiaal beschadigd, geaccidenteerd of gestolen wordt. De klant verplicht zich ertoe geen wijzigingen van welke aard ook aan het gehuurde materiaal aan te brengen. De klant zal het materiaal ook enkel gebruiken voor het doel dat het gehuurd werd.

  Elke beschadiging aan de goederen, anders dan die uit het normale zorgvuldige gebruik van de goederen voortvloeiend, komen voor rekening van de klant met de verplichting de schade aan WIJNEN MAENHOUT te vergoeden. Ingeval van tenietgaan, vervreemding of verlies van deze goederen is de klant aan WIJNEN MAENHOUT een vergoeding verschuldigd gelijk aan de dan geldende nieuwwaarde van deze goederen.

  Alle door WIJNEN MAENHOUT aan de klant verhuurde goederen blijven eigendom van WIJNEN MAENHOUT. Het is de klant niet toegestaan om de verhuurde goederen op enigerlei wijze te vervreemden, door natrekking onroerend te maken, te bezwaren in het kader van aan derde te verschaffen zekerheden, verder te verhuren of anderszins in de macht van derden te brengen.

  WIJNEN MAENHOUT behoudt zich het recht voor om aan de klant een waarborg te vragen.

 14. WIJNEN MAENHOUT behoudt zich steeds het recht voor aan de klant bij bestellingen (i) 20 % van het totale bedrag als voorschot of (ii) aan de klant integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Ingeval de klant weigert hierop in te gaan, behoudt WIJNEN MAENHOUT zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de producten geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

 15. Tenzij anders bepaald op de factuur, zijn alle facturen van WIJNEN MAENHOUT steeds integraal betaalbaar contant op de maatschappelijke zetel van WIJNEN MAENHOUT en zonder korting op factuurdatum. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 5 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

  Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd, en bovendien wordt het verschuldigde bedrag, verhoogd met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van WIJNEN MAENHOUT om een hogere schadevergoeding te eisen.

  Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan WIJNEN MAENHOUT te voldoen, behoudt WIJNEN MAENHOUT zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 3 is verschuldigd.

  Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.

  Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

  Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de oudste openstaande hoofdsom.

 16. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen WIJNEN MAENHOUT en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

 17. De producten die door WIJNEN MAENHOUT worden aangeleverd blijven eigendom van WIJNEN MAENHOUT tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de klant.

  Het is de Klant bijgevolg verboden de geleverde producten hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. In geval de Klant de aan WIJNEN MAENHOUT toebehorende producten herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan WIJNEN MAENHOUT alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

  Betaalde voorschotten blijven WIJNEN MAENHOUT verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

  Eens de producten door WIJNEN MAENHOUT geleverd zijn aan de klant, is WIJNEN MAENHOUT niet meer aansprakelijk voor enig verlies- en vernietigingsrisico, zoals daar zijn beschadiging of diefstal van deze goederen, onverminderd bovenvermeld eigendomsvoorbehoud.

  Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat WIJNEN MAENHOUT altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de producten op dat moment in het bezit van de klant, zolang de klant een openstaande schuld heeft tegenover WIJNEN MAENHOUT.

 18. De klant geeft aan WIJNEN MAENHOUT de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

  Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door WIJNEN MAENHOUT aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen WIJNEN MAENHOUT en de klant.

  De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van WIJNEN MAENHOUT meer wenst te ontvangen, dient de klant WIJNEN MAENHOUT hiervan op de hoogte te brengen.

  Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend.

 19. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen WIJNEN MAENHOUT en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge.

Het Belgisch recht is van toepassing.

Afgezien van dwingende wettelijke bepalingen en/of specifieke bepalingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst dan wel een specifieke overeenkomst tussen WIJNEN MAENHOUT en de klant die een andere termijn voorschrijven, verjaren alle vorderingen tegen WIJNEN MAENHOUT, twaalf maanden na de levering. De verjaring loopt vanaf de dag, volgend op de dag waarop de producten werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd, dan wel bij gebreke daarvan vanaf de dag, volgend op de dag waarop het feit dat tot de vordering aanleiding geeft, zich heeft voorgedaan.